Takaisin

Muistithan huolehtia yrityksen edunsaajailmoituksen tekemisestä kaupparekisteriin?

Rahanpesulaki velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallituksen tiedotteen mukaan edunsaajailmoitus puuttuu kuitenkin yli 100 000 yritykseltä. Jos yrityksesi edunsaajailmoitus on vielä tekemättä, huolehdi siitä viipymättä.

Rahanpesulain (444/2017) 6 luvun 2 §:ään tehtiin toukokuussa 2019 muutos, jonka myötä yritysten tuli ilmoittaa edunsaajatietonsa kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Edunsaajailmoitus tuli tehdä viimeistään 1.7.2020. Lukuisat yritykset ovat kuitenkin jättäneet lakisääteisen velvollisuuden täyttämättä.

Erillinen edunsaajailmoitus vaaditaan, vaikka hallituksen ja muiden vastuuhenkilöiden tiedot olisivat ajan tasalla ja osakkeiden tai osuuksien omistajat ilmoitettu perustamisilmoituksessa. Edunsaajailmoitus on tehtävä myös edunsaajien muuttuessa sekä uutta yritystä perustettaessa. Ilmoitus tulee tehdä niissäkin tilanteissa, joissa rahanpesulain mukaisia edunsaajia ei ole tai ne eivät ole yrityksen tiedossa.

Kenen vastuulle edunsaajailmoituksen tekeminen kuuluu?

Rahanpesulaissa asetettu velvoite yrityksen tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamisesta kuuluu kaikille osakeyhtiöille, julkisille osakeyhtiöille ja osuuskunnille. Lisäksi velvoite koskee muun muassa pankkeja ja vakuutusosakeyhdistyksiä.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske pörssiyhtiöitä eikä toiminimiyrittäjiä. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, jos niiden edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Yhdistysten, asunto-osakeyhtiöiden ja uskonnollisten yhdyskuntien osalta edunsaajiksi katsotaan hallituksen jäsenet ja säätiöiden tapauksessa myös hallintoneuvoston jäsenet eikä niiden tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.

Ilmoituksen tekee sama henkilö, joka allekirjoittaa yrityksen kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastuunalainen yhtiömies. Yritys voi myös valtuuttaa tilitoimiston työntekijän tekemään ilmoituksen yrityksen puolesta.

Ilmoittamatta jättäminen voi vaikeuttaa yrityksen toimintaa ja johtaa sakkoihin

Edunsaajatietojen ajan tasalla pitämisestä on tärkeä huolehtia, sillä ilmoittamatta jättäminen voi hankaloittaa yrityksen normaalia toimintaa. Esimerkiksi pankeilla, tilitoimistoilla ja asianajotoimistoilla on velvollisuus tarkistaa asiakkaidensa edunsaajatiedot.

Lisäksi on hyvä muistaa, että kaupparekisteritiedot ovat julkisia tietoja, joten lähtökohtaisesti kaikilla yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus tarkistaa, onko yrityksen tiedoissa puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia.

Ilmoittamisen laiminlyönti voi myös johtaa sakkoihin yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) perusteella.

Lisätietoja:

Yrityksen tosiasialliset edunsaajat ilmoitettava kaupparekisteriin heinäkuusta alkaen, 24.5.2019

PRH:n ohjeet ilmoittamisesta

PRH:n edunsaaja-apuri