Takaisin

Pieni yritysvastuun lyhennesanakirja

Vastuullisen yritystoiminnan EU-sääntelystä käytetyt lyhenteet saattavat muistuttaa enemmän ikonisia Star Wars -hahmoja kuin direktiivejä. Jos sinunkin on vaikea erottaa CS3D ja C-3PO toisistaan, tai kaipaat muuten vain tulkkausta vastuullisuusprotokollan termeihin, tämä lyhennesanakirja on juuri sinua varten.

"Patience you must have", sanoisi Yoda vastuullisuudesta.
 • C-3PO = Tähtien sota -elokuvissa esiintyvä droidi, joka tuntee miljoonia kommunikaatiomenetelmiä ja toimiikin usein tulkkina R2-D2:n konekielelle. Kultainen protokolladroidi voisi olla hyödyksi myös tulkittaessa vastuullisuussääntelyn kiemuroita ja raportoinnin standardeja.
 • CSR = Yritysten yhteiskuntavastuu, kuvaa kestävän kehityksen edistämistä yritystoiminnassa. Akronyymi englanninkielisistä sanoista Corporate Social Responsibility.
 • CR = Myös tämä lyhenne viittaa yritysten kestävään kehitykseen. Kestävällä kehityksellä halutaan turvata hyvän elämän edellytykset, mukaan lukien luonnonvarojen riittävyys, myös tuleville sukupolville. Tarkoitus on, että yritysten toiminta on luotettavaa, taloudellista, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa.
 • CS3D eli CSDDD = Yritysvastuudirektiivi, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, jossa säännellään yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta. Direktiivi velvoittaa yritykset tunnistamaan, ehkäisemään, lieventämään ja lopettamaan haitalliset ihmisoikeus- ja ympäristövaikutukset. Tämä EU-direktiivi on vielä valmisteluvaiheessa.
 • CSRD = Kestävyysraportointidirektiivi, Corporate Sustainability Reporting Directive (2022/2464/EU). Direktiivi velvoittaa yritykset raportoimaan toimintaansa kestävyysnäkökulmasta. Käytännössä yrityksen tulee raportoida ympäristön, ihmisten sekä yrityshallinnon vaikutuksista yritykseen sekä yritystoiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan. Direktiivin vaatimukset sisällytetään osaksi kansallista lainsäädäntöä, jota yritysten tulee noudattaa.
 • DEI tai DE&I = Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus, (Diversity, Equality & Inclusion) ovat merkittävä osa yritysten sosiaalista vastuuta. Myös siihen liittyvää sääntelyä on tarkoitus yhtenäistää EU:n tasolla esimerkiksi palkka-avoimuusdirektiivin (2023/970/EU) myötä. Direktiivin vaatimukset sisällytetään osaksi kansallista lainsäädäntöä, jota yritysten tulee noudattaa.
 • DNSH = Ei merkittävää haittaa -periaate, Do No Significant Harm. Rahoitus- ja viranomaispäätökset voivat perustua niin kutsutuille DNSH-kriteereille, jolloin hanketta arvioidaan muun muassa ilmastonmuutoksen, vesiensuojelun, kiertotalouden, ympäristön monimuotoisuuden ja ympäristön suojelun näkökulmista.
 • ESG = Kuvaa yleisesti vastuullisuutta ympäristön, yhteisön ja johtamisen tai hallinnon näkökulmasta. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Environment, Social ja Governance.
 • ESRS = Kestävyysraportoinnissa hyödynnettävät standardit, European Sustainability Reporting Standards. ESRS-raportoinnin ohjenuorana toimii vaikutusten kaksoisolennaisuuden (double materiality) käsite, jolloin huomioon on otettava sekä yrityksen vaikutukset yhteiskuntaan että yhteiskunnan vaikutukset yritykseen.
 • GRI = Vastuullisuusraportoinnissa on hyödynnetty GRI-standardeja, Global Reoprting Initiative. GRI:n mukainen raportointi perustuu vaikutusten olennaisuuteen (impact materiality) eli yrityksen vaikutuksista yhteiskuntaan.
 • NFRD = Direktiivi muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnista, Non-Financial Reporting Directive (2014/95/EU). Uuden kestävyysraportointidirektiivin velvoitteet tulevat korvaamaan tämän, joten tähän liittyvä kansallinen sääntely kumotaan tai muutetaan CSRD:n mukaiseksi.
 • R2-D2 = Tähtien sota -elokuvissa esiintyvä astromekaanikkodroidi, jonka konekielinen puhe vaatii tulkkausta. Digitaalisuus on vahva osa myös vastuullisuusraportointia ja vihreää siirtymää. Jatkossa yritykset velvoitetaan sähköiseen raportointiin ja toimintakertomuksen digitaaliseen rekisteröimiseen digitaalisesti luettavassa muodossa.
 • RTS = Rahoitusalalle suunnatut standardit kestävän rahoituksen tiedonantoasetusta varten, Regulatory Technical Standards.
 • SFDR = Kestävän rahoituksen tiedonantoasetus, Sustainable Finance Disclosure Regulation (2019/2088/EU), joka koskettaa finanssimarkkinoilla toimivia yrityksiä. Sääntelyn tavoitteena on lisätä rahoitusmarkkinoiden vastuullisuustoimien läpinäkyvyyttä ja ehkäistä viherpesua finanssimarkkinoilla. Rahoitusmarkkinoita säännellään myös EU-taksonomian avulla (2020/852/EU). EU-taksonomia on kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä ja sillä pyritään kannustamaan kestävän kehityksen investointeihin.
Emmi Muhonen

Emmi Muhonen

Lakiasiantuntija (HR & Talous)
+358 44 491 5248
emmi.muhonen(at)linnunmaalex.fi