Takaisin

Työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin piiriin – Työturvallisuuslakia täsmennetään

Työturvallisuuslakia (738/2002) täsmennetään siten, että työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen otetaan huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Hallituksen esityksen tavoitteena on vähentää työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkustamisesta työntekijöille aiheutuvaa kuormitusta ja terveydellisiä haittoja. Lakimuutosta koskeva säädösvalmistelu on parhaillaan käynnissä sosiaali- ja terveysministeriössä, ja hallituksen esitys on tarkoitus käsitellä viikolla 18/2021. 

Työn vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista säädetään työturvallisuuslain 2 luvun 10 §:ssä. Kyseiseen pykälään esitetään nyt täsmennystä, jolla työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen tulisi työn vaarojen selvityksen ja arvioinnin piiriin. Lakimuutoksen myötä työnantajalle tulisi lakisääteinen velvollisuus selvittää ja arvioida työn ulkopuolella tapahtuvan matkustamisen aiheuttamia vaaratekijöitä. Muutoksen tavoitteena on näin vähentää työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkustamisesta työntekijöille aiheutuvaa kuormitusta ja terveydellisiä haittoja. Matkustaminen lisää yleensä työn kuormittavuutta ja vaikeuttaa palautumista sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.  

 

Mitä työn vaarojen selvittäminen ja arviointi tarkoittaa? 

Työnantajan velvollisuutena on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen selvittää ja tunnistaa riittävän järjestelmällisesti työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos haitta- ja vaaratekijöitä ei voida poistaa, työnantajan on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.  

 

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva laaja huolehtimisvelvoite työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi on siis jokaisen työnantajan lakisääteinen velvollisuus riippumatta toimialasta tai työntekijöiden määrästä. 

 

Työnantaja voi itse päättää työpaikkaan sopivan menetelmän, jolla vaarojen selvittäminen ja arviointi hoidetaan. Arvioinnin tekemiseen voi ja kannattaa pyytää ulkopuolista apua esimerkiksi työterveyshuollosta, jos työnantajalla itsellään ei ole riittävää asiantuntemusta asiasta. Työn vaarojen selvitys ja arviointi tulee olla työnantajalla dokumentoituna, se on pidettävä ajan tasalla ja sitä on päivitettävä olosuhteiden muuttuessa. 

 

Kun työpaikan vaaratekijät on tunnistettu ja arvioitu, niitä pystytään paremmin hallitsemaan  järjestelmällinen ja kattava arviointi varmistaa osaltaan myös turvallisen työympäristön ja terveellisten työolojen toteutumista. Työn vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista on hyvä tiedottaa työntekijöille avoimesti, jotta koko henkilöstö sitoutuu huolehtimaan turvallisesta työympäristöstä.  

 

Lue lisää: