Takaisin

Yhteistoimintalain muutoksien suuntaviivat on asetettu

Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää, vastaako voimassa oleva yhteistoimintalaki työelämän nykyisiä ja odotettavissa olevia tarpeita sekä ehdottaa lainsäädäntömuutoksiksi. Väliraportissa on asetettu suuntaviivoja muun muassa yhteistoimintasopimuksesta ja vuoropuhelusta yrityksen ja työntekijöiden kesken.

Yksityiskohtaisesta sääntelystä joustaviin, yleispiirteisiin määräyksiin

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu yhteistoimintalain (334/2007) uudistusta viime syksystä lähtien. Tavoitteena on luoda yleiset puitteet, joiden avulla edistetään työyhteisön kehittämistä ilman, että niillä rajoitetaan työpaikoille paremmin soveltuvien vuorovaikutustapojen toteutumista. Yhteistoimintalain sääntely halutaan siksi pitää yleisluontoisena.

Väliraportin mukaan lakia on uudistettava siten, että se edistää nykyistä paremmin työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta. Sääntelytapa aiotaan muuttaa niin, että laki koskee jatkossa laaja-alaisesti työpaikan ja yrityksen toiminnan kannalta keskeisiä osa-alueita. Yksityiskohtaisen sääntelyn välttämisellä varmistetaan vuorovaikutuksen kohdistaminen toimialan, yrityksen ja yksittäisten tehtävien kannalta olennaisimpiin asioihin. Laissa kiinnitetään huomiota entistä enemmän pitkäjänteiseen, jatkuvaluonteiseen vuoropuheluun. Lain tarkoituksena on luoda menettelyjen sijaan sellainen lopputulos, jossa yrityksen toimintaa ja työyhteisöä jatkuvasti kehitetään ja työpaikoilla vallitsee työnantajan ja henkilöstön välillä aitoon vuoropuheluun perustuva yhteistyön kulttuuri.

Tavoitteena edistää yrityksen ja työntekijöiden vuoropuhelua

Koska jatkossa laki tulee olemaan yleisluontoinen, sen rakennetta ehdotetaan päivitettäväksi. Työryhmä ei ole vielä tehnyt lopullista linjausta lain rakenteesta, mutta se on esittänyt kaksi vaihtoehtoa. Yrityksen ja työpaikan toiminnan kehittämistä koskeva vuoropuhelu on yksi kokonaisuus, josta tullaan säätämään yhteistoimintalaissa. Muutostilanteita koskevat määräykset sijoitetaan joko yhteistoimintalakiin tai työsopimuslakiin. Muutostilanteilla tarkoitetaan muutoksia, joilla on oleellisia henkilöstövaikutuksia taikka ne voivat johtaa työvoiman käytön vähentämiseen. Myös jatkossa pienet yritykset rajataan lain soveltamisalan ulkopuo­lelle. Työryhmä esittää yhtenä vaihtoehtona velvoitteiden portaittaista kasvamista yrityskoon kasvaessa. Lakiin sisällytetään säännökset yhteistoiminnan muodoista ja menettelyta­voista, joista voidaan poiketa valtakunnallisella työehtosopimuksella tai työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistoimintasopimuksella. Yhteistoimintasopimuksen puuttuessa noudatetaan yhteistoimintalaissa säädettyjä menettelytapasäännöksiä. Työryhmän mukaan lakiin perustuvia yhteistoiminnan puitteita voisivat olla:

  • Yhteistoimintaneuvottelu
  • Yhteistoimintaa tukevien tietojen antaminen
  • Yrityksen henkilöstöpoliittiset suunnitelmat
  • Yrityksen henkilöstöpoliittiset linjaukset
  • Henkilöstölle tiedottaminen
  • Molemminpuolinen aloiteoikeus

Muutostilanteiden neuvotteluvelvoitetta selkeytetään

Nykyään menettelyistä muutostilanteissa ja henkilöstön vähentämisessä säädetään erikseen. Työryhmä esittää menettelyitä koskevien neuvotteluvelvoitteiden yhdistämistä, koska muutostilanteita koskeviin neuvotteluihin liittyvät samat perusvaiheet kuin henkilöstön vähentämiseen. Jatkossa yrityksen ei tarvitse tehdä tulkinnanvaraisesti ratkaisua siitä, mikä menettely kussakin tilanteessa olisi käynnistettävä.

Neuvotteluiden koskiessa työvoiman käytön vähentämistä, lakiin sisältyy lisävaatimuksia, kuten joukkovähentämisdirektiivin (98/59/EY) erityisvaatimukset. Direktiivi asettaa työnantajalle velvoitteita, kuten ilmoitusvelvollisuus irtisanomisen syistä, vähennettävien työntekijöiden lukumäärästä ja aikamääreestä, jonka kuluessa vähentäminen aiotaan toteuttaa. Direktiivin mukaan tiedot on ilmoitettava työntekijöiden edustajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

Työryhmän tavoitteena on saada valmiiksi mietintö hallituksen esityksen muotoon maaliskuun loppuun 2020 mennessä.

Väliraportista voi antaa lausuntoja

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportista 23.8.2019 mennessä. Lausunnon voi antaa lausuntopalvelussa. Työryhmän väliraportti on kokonaisuudessaan luettavissa täällä (pdf).

Työ- ja elinkeinoministeriö: Ehdotus uuden yhteistoimintalain suuntaviivoiksi julkaistu