Takaisin

Uusi työaikalaki muuttaa työajan enimmäismäärän laskutapaa

Uusi työaikalaki (872/2019) tulee voimaan 1.1.2020. Eräs uuden lain tuomista muutoksista on, että laissa ei enää säädetä ylityötuntien vuosittaisesta enimmäismäärästä. Vielä tämän vuoden loppuun asti voimassa olevassa vanhassa työaikalaissa (605/1996) säädetään, että ylitöitä saa teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana, mutta kuitenkin enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Tämän lisäksi työnantaja ja työntekijät ovat voineet yhdessä sopia enintään 80 lisäylityötunnin tekemisestä vuodessa.

Ylityötuntien enimmäismäärän sijaan uudessa työaikalaissa säädetään, että työntekijän työaika – ylityö mukaan lukien – ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Työajan enimmäismäärään lasketaan kaikki tehdyt työtunnit, olivatpa ne säännöllistä työaikaa, lisätyötä tai ylityötä. Myös hätätyönä sekä aloittamis- ja lopettamistyönä tehdyt työtunnit lasketaan enimmäistyömäärään.

Uudesta laskutavasta johtuen uuden lain sallima enimmäistyömäärä on 2304 tuntia vuodessa, kun taas nykylaissa enimmäistyöaika on 2250 tuntia.

Uuden lain laskutapa:
Enimmäistyöaika viikossa 48 työtuntia x viikkojen lukumäärä 48 = 2304 h

Vanhan lain laskutapa:
Säännöllinen työaika 40 h x viikkojen lukumäärä 48 + ylitöiden enimmäismäärä 250 h + lisäylityö 80 h = 2250 h

Laskutavan muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että ylitöitä voidaan uuden lain voimaantultua teettää nykyistä enemmän vuoden aikana. Poikkeuksena ovat alat, joilla tehdään hätätyö-, aloittamis- ja lopettamistöitä, sillä aiemmin näitä töitä ei laskettu mukaan ylityötunteihin. Ylitöiden teettämisessä tulee kuitenkin ottaa huomioon työntekijän oikeus riittäviin lepoaikoihin sekä viikoittaisen työmäärän tasoittuminen 48 tuntiin neljän kuukauden aikana.

Työaikamääräysten tulkinnassa tulee myös huomioida työehtosopimuksen määräykset: esimerkiksi pääsäännöstä, jonka mukaan työntekijän työaika ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana, voidaan tietyissä määrin poiketa työehtosopimuksessa.

Lisätietoa aiheesta voi lukea uuden työaikalain hallituksen esityksestä HE 158/2018 vp.