Takaisin

Hajumerkki tavaramerkkinä ja muut tavaramerkkisääntelyn uudistukset

Keväällä 2019 voimaan tulleen uuden tavaramerkkilain muutokset ovat yritysten kannalta pieniä, mutta merkittäviä. Uudistuksen taustalla vaikuttaa EU:n tavaramerkkidirektiivi ja pyrkimys yhdistää eurooppalaisia käytäntöjä. Kokosimme tähän keskeiset muutokset.

Toukokuussa voimaan tullut uusi tavaramerkkilaki (544/2019) toi tavaramerkkejä koskevaan sääntelyyn useita täsmennyksiä ja muutoksia, jotka koskevat muun muassa tavaramerkin esittämistapaa, sähköistä asiointia ja rekisteröintien kumoamista. Uudella lailla kumottiin vanha, jo 1960-luvulta voimassa ollut tavaramerkkilaki (7/1964) sekä yhteismerkkilaki (795/1980), johon sisältynyt sääntely tuli osaksi uutta tavaramerkkilakia.

Löydät listan yritysten kannalta keskeisistä muutoksista alta.

Tunnetko uuden tavaramerkkisääntelyn? Tarvitsetko työssäsi tietoa immateriaalioikeuksista? 
Linnunmaa Lexin talous- ja henkilöstöhallinnon lakikirjastoon on nostettu uutena kategoriana immateriaalioikeudet, johon sisältyy tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, patentteihin ja työsuhdekeksintöihin liittyvä sääntely. 

Tavaramerkin ei tarvitse olla graafinen

Uuden tavaramerkkilain 11 §:n mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, joka on erottautumiskykyinen ja joka voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä siten, että sen selkeä kohde on määriteltävissä. Säännös ei tavaramerkkidirektiivin (EU 2015/2436) 3 artiklan mukaisesti enää edellytä, että merkki tulisi voida esittää graafisesti, kuten aiemmassa tavaramerkkilaissa säädettiin. Näin ollen tavaramerkki voi muodostua esimerkiksi sanasta, iskulauseesta, kuviosta, kirjaimesta, numerosta, äänestä, väristä tai vaikkapa tavaran tai sen päällyksen muodosta. Mahdollisia ovat myös liikkuvat merkit, multimediamerkit ja muihin kuin näkö- tai kuuloaistiin perustuvat merkit, kuten hajuun tai makuun perustuvat merkit.

Epätyypillisten merkkien selvä ja täsmällinen esittämistapa on kuitenkin omiaan tuottamaan hankaluuksia oikeuskäytännössä. Esimerkiksi hajumerkkejä ei ole tiukan sääntelyn ja oikeuskäytännön vuoksi rekisteröity tavaramerkeiksi käytännössä vielä lainkaan. Tuleva oikeuskäytäntö näyttää, millaisen erottumiskyvyn ja luonnehdinnan viranomaiset asettavat hajuun ja makuun perustuville merkeille jatkossa. On mahdollista, että tällaisen merkin voi yksilöidä sanallisella luonnehdinnalla. Haju- ja makumerkkien luotettava esittämistapa vaatinee kuitenkin jatkossa niiden yksilöinnin mahdollistavan teknologian yleistymistä.

Mustavalkoinen merkki ei suojaa värillistä

Uusi laki toi muutoksen mustavalkoisten merkkien suojaan. Suomessa on aiemmin ollut vallalla tulkinta, jonka mukaan mustavalkoinen kuviomerkki suojaa kyseistä merkkiä kaikissa väreissä. Tästä tulkinnasta luovutaan. Jos jatkossa haluaa suojaa värilliselle tavaramerkille, tulee se erikseen suojata värillisenä merkkinä. Vanhojen merkkien suoja-aika kuitenkin säilyy uuden tavaramerkkilain 107 §:n mukaisesti ennallaan.

Luokitusten täsmentämisen vaatimus

Uuden tavaramerkkilain 17 §:ään sisältyvä tavaroiden ja palvelujen luokituksen täsmentämisen vaatimus on tärkeä muutos, joka ei ole ainoastaan hallinnollinen uudistus. Luokituksen avulla määritetään tavaramerkin antaman suojan laajuus. Niinpä luokituksen on jatkossa oltava niin sanotun Nizzan luokituksen mukainen, selkeä ja täsmällinen. Jos luokitusta ei täsmennetä, voidaan tavaramerkkioikeus menettää kokonaan toiselle tavaralle tai palvelulle.

Vanhojen, ennen vuotta 2014 haettujen, tavaramerkkien rekisteröinneissä voi olla tavara- ja palveluluetteloita, joissa tavarat ja palvelut on ilmoitettu nykykäytäntöön nähden epämääräisesti. Täsmentäminen ennen 2014 haetuille merkeille on mahdollista, jos merkin tavara- ja palveluluettelo sisältää pelkän tavara- ja palveluluokan numeron, viittauksen kaikkiin tietyn luokan tavaroihin ja palveluihin tai viittauksen Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon. Täsmentäminen ennen 1.10.2012 haetuille merkeille on mahdollista myös, jos luettelo sisältää jonkin tavara- tai palveluluokan koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon.

Täsmentäminen on tehtävä viimeistään sinä päivänä, kun merkin uudistamishakemus tehdään. Jos kuitenkin merkin eräpäivä on ollut ennen 1.5.2019 ja merkki uudistetaan vasta eräpäivän jälkeen, täsmentäminen on tehtävä viimeistään 1.11.2019. Se, mitä luetteloon kannattaa täsmentää, riippuu siitä, mille tavaroille ja palveluille merkkiä tosiasiallisesti käytetään ja sisältyvätkö käyttöalat jo luettelon sanamerkitykseen.

Sähköinen ja englanninkielinen asiointi

Uuden lain 16 §:n mukaan tavaramerkin rekisteröintiä koskevat hakemukset tulee jatkossa jättää aina sähköisesti. Jo ennen muutosta valtaosa hakemuksista on jätetty sähköisesti, joten muutos ei sinänsä ole kovin suuri. Ainoastaan poikkeustapauksessa tai erityisestä syystä Patentti- ja rekisterihallitus voi hyväksyä hakemuksen jättämisen paperisena. Muutoksena aiempaan, hakemuksen voi jatkossa tehdä myös englannin kielellä. Hakemuksen käsittely tapahtuu kuitenkin edelleen suomen tai ruotsin kielellä.

Hakemuksen käsittelyn jatkaminen

Tavaramerkkilain 22 §:ään on otettu Singaporen sopimuksen 14 artiklan mukainen käsittelyn jatkaminen. Sen mukaan hakemuksen käsittelyä voidaan jatkaa, jos tavaramerkin haltija tai hakija esittää pyynnön jatkamiselle kahden kuukauden kuluessa asetetun määräajan päättymisestä. Pyynnön yhteydessä on annettava asiaa koskeva lausunto, selvitys tai korjaus puutteellisuuksiin sekä suorittaa jatkamisesta määrätty maksu.

Kevyempi kumoamismenettely tavaramerkeille ja toiminimille

Sääntelyn uudistus on tuonut tuomioistuinkäsittelyn rinnalle uuden kevyemmän ja nopeamman hallinnollisen kumoamismenettelyn, joka koskee sekä tavaramerkkejä että toiminimiä. Tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevista menettelyistä säädetään uuden tavaramerkkilain 53 §:ssä. Lue aiempi artikkelimme toiminimiä koskevista muutoksista tästä.

EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkauksesta teollisoikeusrikos

Uuden lain mukaan myös EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkaus on Suomessa rangaistavaa. Lain 101 §:n mukaan EU-tavaramerkkiin sovelletaan tavaramerkkilain 7 luvun säännöksiä tavaramerkin loukkauksesta, ellei EU-tavaramerkkiasetuksessa toisin säädetä. Lain 74 §:n mukaisesta tavaramerkkioikeusrikkomuksesta voidaan tuomita sakkorangaistus ja rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta teollisoikeusrikoksesta sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Lisätietoja

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus (Eduskunta)
Uusi tavaramerkkilaki 1.5.2019 (PRH)
Toiminimi on nyt mahdollista kumota osittain (Linnunmaa Lex)
Tiivistelmä EU:n tavaramerkkidirektiivin sisällöstä
Tavaramerkit (PRH)