Takaisin

Työnantajan on pidettävä luetteloa Covid19-virukselle työssä altistuneista työntekijöistään

Työturvallisuuslain 40 a §:n mukaan työnantajan on pidettävä luetteloa työntekijöistä, jotka ovat työssään altistuneet ihmisille vakavan vaaran tai vakavan sairauden aiheuttaville biologisille tekijöille. Koronavirus on yksi niistä. Mitä jokaisen työnantajan pitäisi tietää luettelointivelvollisuudesta?

Mistä luettelointivelvollisuudessa on kyse?

Luetteloa on pidettävä työntekijöistä, jotka ovat työssään altistuneet sellaisille biologisille tekijöille, jotka aiheuttavat vakavaa vaaraa tai sairauksia. Biologisia vaaratekijöitä ovat bakteerit, virukset, hiiva- ja homesienet sekä loiset. Covid19-virus on yksi biologinen vaaratekijä. Kaikki vaaraa aiheuttavat biologiset tekijät on lueteltu biologisten tekijöiden luokituksesta annetussa asetuksessa (748/2020).

Biologisille tekijöille altistumista tapahtuu tyypillisesti esimerkiksi metsäteollisuudessa, jätteiden käsittelyssä, jätevesihuollossa sekä terveydenhoitoalalla. Useimmilla toimialoilla ei siis ole aiemmin ollut tarvetta pitää luetteloa altistuneista työntekijöistä.

Koronapandemia on kuitenkin muuttanut tilannetta niin, että luettelointivelvoite koskee nyt käytännössä lähes kaikkia yrityksiä. Luettelon pitäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, joten työntekijä ei voi kieltää tietojensa kirjaamista luetteloon, vaikka kyse onkin henkilö- ja terveystiedoista.

Mitä tarkoitetaan työssä altistumisella?

Työssä altistuminen tarkoittaa tilannetta, jossa työntekijällä on ollut tosiasiallinen mahdollisuus saada tartunta. On hyvä huomata, että varsinaista sairastumista ei edellytetä. Altistuminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Covid19-virukselle altistumiseen vaikuttavat esimerkiksi suojainten tai maskien käyttö, tilan koko, ilmanvaihto, etäisyys ja kohtaamisen kesto. Pelkästään maskin käytöstä tai käyttämättä jättämisestä ei vielä voida päätellä, onko altistumista tapahtunut.

Ajantasainen altistumisen määritelmä löytyy THL:n verkkosivuilta. Tällä hetkellä (28.1.2022) THL on määritellyt, että Covid19-virukselle altistuneeksi katsotaan esimerkiksi henkilöt, jotka ovat olleet suljetussa tilassa alle 2 metrin etäisyydellä Covid19-tartunnan saaneen kanssa yhteensä yli 15 minuutin ajan 24 tunnin sisällä, tai jotka ovat hoitaneet Covid19 -potilasta ilman asianmukaista suojautumista.

Jos jollakin yrityksen työntekijöistä on Covid19-tartunta, niin työssä tapahtuvaksi altistumiseksi voidaan katsoa esimerkiksi kohtaamiset työpaikalla tai vierekkäin työskentely. Ratkaisevaa on kohtaaminen nimenomaan työpaikalla, vapaa-aikana tapahtuvia kohtaamisia ei pidä huomioida.

Mitä tietoja luetteloon on merkittävä?

Altistuneista työntekijöistä pidettävän luettelon tietovaatimuksista säädetään työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annetun asetuksen (933/2017) 11 a §:ssä.

Luetteloon on merkittävä seuraavat tiedot:

  1. altistuneen työntekijän nimi ja ammatti
  2. työpaikan toimiala ja tehdyn työn laatu
  3. tiedot altistumista aiheuttaneesta biologisesta tekijästä siltä osin, kun se on tiedossa
  4. kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui

Luetteloa on säilytettävä vähintään 10 vuotta altistumisen päättymisen jälkeen, ja työsuojeluviranomaisella, työterveyshuollolla, kunnan tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä sekä työsuojeluhenkilöstöllä on oikeus saada luettelo nähtäväkseen. On syytä muistaa, että altistuneiden luettelo muodostaa henkilörekisterin, joten luettelo ei voi olla esimerkiksi vapaasti kaikkien työntekijöiden nähtävissä.