Takaisin

Työnantajan työturvallisuusvelvoitteita täsmennettiin työturvallisuuslakiin tehdyillä muutoksilla — tavoitteena on pidentää työuria

Työturvallisuuslain tuoreiden muutosten tavoitteena on edistää 55 täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Työnantajan on jatkossa otettava huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset. Miten työnantajaa koskevat velvoitteet muuttuvat?

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajan vastuulla on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työturvallisuuslain viimeisimmillä – kesäkuun alussa voimaan tulevilla – muutoksilla pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä.

Vanhemmat työntekijät eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä. Ikääntymisen myötä yksilölliset erot kasvavat niin terveydessä kuin toimintakyvyssäkin. Ikämuutokset alkavat ihmisillä eri vaiheissa, eri voimakkuudella ja eri laatuisina sekä etenevät eri tahdissa. Tämän takia työnantajan yleistä huolehtimisvelvollisuutta täsmennettiin säätämällä työnantajan velvollisuudeksi ottaa huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.

Yksittäisen työntekijän työkykyyn vaikuttava toimintakyvyn heikkeneminen on tärkeää tunnistaa mahdollisimman varhain, jotta työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavat työsuojelutoimenpiteet voidaan ajoittaa ja kohdistaa oikein. Varhainen havaitseminen ja työkyvyn alenemista uhkaaviin tekijöihin puuttuminen on keskeistä yksilön työssä jaksamisen ja jatkamisen kannalta.

Muutetut työnantajaa koskevat velvoitteet

Työnantajan yleisistä velvollisuuksista säädetään työturvallisuuslain 2 luvussa ja velvoitteiden täsmennyksiä tehtiin nyt neljään 2 luvun pykälään. Muutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Muutoksen myötä työnantajan on erityisesti otettava huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.

Työnantajan velvollisuus toteuttaa yksilöllisiä toimenpiteitä koskee työntekijöitä, joihin liittyy jokin turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta merkityksellinen henkilökohtainen edellytys. Työnantajan tulee ottaa huomioon, että ihmisillä on erilaiset edellytykset suoriutua työssä ja ne voivat vaihdella työuran eri vaiheissa. Tarve mukauttaa työtä ja työolosuhteita voi syntyä esimerkiksi yksilöllisten ikämuutosten myötä. Yksilöllisillä toimenpiteillä tarkoitetaan työntekijöiden edellytysten mukaisia työsuojelutoimenpiteitä sekä työn ja työolosuhteiden mukauttamista vastaamaan työntekijän edellytyksiä. 

Tarkkailuvelvoitetta täsmennettiin siten, että työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristön, työolosuhteiden ja turvallisten työtapojen lisäksi myös työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Lisäyksen tarkoituksena on varmistaa, että työnantaja havaitsee ajoissa mahdolliset tarpeet yksilöllisille työsuojelutoimenpiteille. Tarkkailun tuloksena työnantaja voisi esimerkiksi huomata puutteita työntekijän opetuksessa ja ohjauksessa tai tarvetta järjestää työ tai työolosuhteet huomioiden työntekijän henkilökohtaiset edellytykset. Muutoksella ei niinkään muuteta nykytilaa, vaan pyritään selkeyttämään ja täsmentämään säännöksen soveltamista.

10 § Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos haitta- ja vaaratekijöitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Työnantajalla tulee olla hallussaan työn vaarojen selvitys ja arviointi. Selvitys ja arviointi on myös tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on pidettävä ajan tasalla.

Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa säännöstä täsmennettiin siten, että vaarojen arvioinnissa huomioon otettavaksi seikaksi lisättiin ikääntyminen. Muutoksen tarkoituksena on varmistaa eri ikäisiin työntekijöihin liittyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen. Iän ohella mainittava ikääntyminen huomioi työuran kaikki vaiheet paremmin vaarojen arvioinnissa. Työntekijän ikääntymisen huomioon ottamisella tarkoitetaan ennen kaikkea sellaisten vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista, joilla on merkitystä erityisesti vanhempien työntekijöiden näkökulmasta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteellinen valaistus, fyysisesti raskas työ, pitkät työajat, vuorotyö tai työn digitalisoitumisen aiheuttamat osaamisvaatimukset. Ikääntymisellä voi myös olla merkitystä arvioitaessa työssä esiintyvien vaara- ja haittatekijöiden merkitystä turvallisuudelle ja terveydelle.

Muutoksella lisäksi tarkennettiin, minkälaisia työn kuormitustekijöitä on otettava huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Työnantajan tulee ottaa huomioon sekä työn fyysiset kuormitustekijät että työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. 

Työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvillä kuormitustekijöillä tarkoitetaan työpaikan psykososiaaliseen työympäristöön kuuluvia työolotekijöitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, vaikeat asiakastilanteet, liiallinen työmäärä ja epäkohdat työyhteisön vuorovaikutuksessa.

11 § Erityistä vaaraa aiheuttava työ

Mikäli 10 §:ssä tarkoitettu työn vaarojen arviointi osoittaa, että työstä saattaa aiheutua erityistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa, tällaista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön soveltuva työntekijä tai tällaisen työntekijän välittömässä valvonnassa muu työntekijä. 

Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä täsmennettiin siten, että raskaana olevan työntekijän lisäksi myös äskettäin synnyttänyt sekä imettävä työntekijä kuuluvat säännöksen piiriin. Jos työstä tai työolosuhteista saattaa aiheutua erityistä vaaraa raskaana olevalle, äskettäin synnyttäneelle tai imettävälle työntekijälle, työnantajan on ryhdyttävä tarvittaviin torjuntatoimenpiteisiin. Ensisijaisesti erityinen vaara tulee poistaa, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, työnantajan on pyrittävä siirtämään työntekijä tälle sopiviin työtehtäviin ajaksi, jolloin työstä tai työolosuhteista saattaa aiheutua erityistä vaaraa.

Pykälään lisättiin myös uusi asetuksenantovaltuus, joka mahdollistaa nykyistä paremmin kyseisiä työntekijöitä koskevien tarkentavien säännösten antamisen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan jatkossa antaa säännöksiä raskaana olevalle, äskettäin synnyttäneelle tai imettävälle työntekijälle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja niiden tunnistamisesta, altistuksen luonteesta, vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista, tiedottamisesta, ilmoittamisesta sekä torjuntatoimenpiteistä.

 14 § Työntekijöille annettava opetus ja ohjaus

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Opetusta ja ohjausta koskevaa säännöstä täsmennettiin vastaamaan nykyistä oikeustilaa. Työnantajalle säädettiin velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa. Työntekijän nuori ikä tai ikääntyminen on tällainen opetuksessa ja ohjauksessa huomioon otettava henkilökohtainen edellytys, kuten myös työntekijän kielitaito tai osatyökykyisen työntekijän yksilölliset rajoitteet tai tarpeet.

Säännöksessä ei tarkemmin yksilöidä muita huomioon otettavia työntekijän henkilökohtaisia edellytyksiä, vaan niitä mainitaan esimerkkeinä työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevassa 10 §:ssä. Ikääntymistä ei mainita tässä pykälässä erikseen, mutta muutoksen tarkoituksena on korostaa vanhenemisen myötä ihmisessä tapahtuvien muutoksien huomioon ottamista opetusta ja ohjausta annettaessa.